Jak napisać skargę na czynności komornika?

skarga na czynności komornika jak napisać?

Kiedy przestaniesz spłacać posiadane zobowiązania finansowe musisz liczyć się z tego konsekwencjami czyli z egzekucją. Nie oznacza to jednak, że nie masz żadnych praw, a komornik może przeprowadzić ją jak chce. Musi stosować się do obowiązujących przepisów i spełniać swoje obowiązki. Jeśli więc wiesz, że podczas postępowania nie przestrzegał prawa lub nie dotrzymywał stosownych terminów, warto działać. 

Egzekucja komornicza – od czego się zaczyna?

Komornik działa zawsze na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego. Nie ma on uprawnień do tego, aby badać jego zasadność. Nie może także działać na własną rękę. Oznacza to, że wierzyciel który chce ściągnąć należność od dłużnika, musi w pierwszej kolejności zwrócić się do sądu rejonowego z wnioskiem o wydanie tytułu egzekucyjnego. 

Komornik otrzymuje od wierzyciela informację na temat dłużnika czyli jego dane osobowe i stosowne informacje o formie długu. Decyduje on także o tym jaką formę ma mieć przeprowadzona egzekucja tzn. czy ma ona odbyć się poprzez zajęcie konta bankowego czy też przez konfiskatę dóbr. 

Formy zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji

Jednym z obowiązków komornika jest pisemne poinformowanie dłużnika o wszczęciu egzekucji. Może odbyć się to na dwa sposoby: listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia lub poprzez osobiste doręczenie zawiadomienia. 

Drugi sposób traktowany jest raczej jako alternatywa i wykorzystywany tylko wtedy, kiedy nie udaje się doręczyć zawiadomienia drogą listową. 

Czym jest skarga na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika to forma zabezpieczenia dłużnika przed nieprofesjonalnym postępowaniem komornika. Jest ona ujęta w artykule 767 Kodeksu Cywilnego. Ma ona charakter formalny i powinna zawierać poszczególne elementy. Możliwość złożenia skargi na czynności komornika to ochrona dłużnika, która pozwala na wyegzekwowanie kary dla nieuczciwie postępującego komornika. 

Jak powinna wyglądać skarga na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika to oficjalne pismo, które ma z góry określony schemat. Skarga na czynności komornika powinna zawierać podstawowe informacje takie jak:

 • Dane komornika
 • Numer sprawy
 • Dane wnoszącego
 • Dane dłużnika, o ile nie jest to osoba wnosząca
 • Opis naruszenia
 • Propozycję naprawy szkody

Poza oczywistymi danymi bardzo ważnym elementem jest opis naruszenia i propozycja naprawy szkody. To elementy pisma nad którymi warto się skupić. W opisie naruszenia należy wskazać charakter naruszenia czyli wskazać dokładną czynność, której dotyczy. Należy podać możliwie jak najwięcej szczegółów dotyczących tego kiedy i gdzie to miało miejsce, a także dołączyć materiały dowodowe, o ile takowe posiadasz. Mogą być to nagrania, zdjęcia lub zeznania świadków. 

W miejscu, gdzie należy wskazać propozycję naprawy szkody możesz domagać się uchylenia zaskarżonych czynności lub ich zmiany. Należy dołączyć do tego zwięzły opis na czym miałaby polegać zmiana. 

Na końcu należy skargę uzasadnić. To miejsce na Twoje argumenty, które mają przemawiać za pozytywnym rozpatrzeniem pisma. 

Kiedy można złożyć skargę na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika to forma ochrony przed działaniem niezgodnie z prawem. Nie da się więc określić dokładnie każdej sytuacji, kiedy dłużnikowi przysługuje jej złożenie. Warto jednak zawsze dochodzić swoich praw i jeżeli istnieje podejrzenie, że komornik przekroczył dopuszczalne granice i nie działał zgodnie z prawem, skonsultować tę kwestię z prawnikiem. Napisanie skargi jest szczególnie uzasadnione w momentach, kiedy komornik wyraźnie przekroczył granicę swoich praw:

 • Egzekucja jest bezzasadna 
 • Komornik nie poinformował dłużnika o wszczęciu egzekucji
 • Doszło do nieprawidłowego naliczenia odsetek
 • Komornik zajął mienie wyłączone np. pieniądze pochodzące ze świadczeń lub kwotę wyższą niż wynosi zobowiązanie
 • Podczas działań komornik zachowywał się nieetycznie np. stosował groźby
PODSTAWY DO ZŁOŻENIA SKARGI

Komu przysługuje możliwość złożenia skargi na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika może być wniesiona przede wszystkim przez dłużnika, ale nie tylko. Prawo do niej ma także:

 • Prokurator
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Organizacja pozarządowa
 • Organ, który wszczynał egzekucję

Gdzie należy złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika sądowego należy złożyć do sądu rejonowego przy którym działa komornik, ale odbywa się to za pośrednictwem komornika. Oznacza to, że gotowe pismo musisz wysłać do komornika, nie do sądu. Ma on obowiązek przekazać ją wraz z aktami sprawy do właściwego sądu. 

Wniesienie skargi jest płatne, a wysokość opłaty wynosi 50 zł.

Termin na wniesienie skargi na czynności komornika

Dłużnik ma określony czas na złożenie skargi na czynności komornika, który wynosi 7 dni liczonych od dnia dokonania czynności. Dotyczy to sytuacji, kiedy dłużnik był obecny przy tych czynnościach. Jeśli natomiast nie brał w nich udziału to termin 7 dni liczony jest od momentu otrzymania informacji o czynności. Po tym, jak minie ustawowy termin skarga nie będzie rozpatrywana merytorycznie, zostanie od razu odrzucona. 

Wyjątkiem jest niedotrzymanie terminu nie ze swojej winy. Wtedy można złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Jednak musi zostać to dobrze uzasadnione i udowodnione. Może mieć to miejsce wtedy kiedy np. przebywałeś na zwolnieniu lekarskim lub w szpitalu.

Wniosłem skargę na czynności komornika – co dalej?

Po wniesieniu skargi sąd ma tygodniowy termin na rozpoznanie jej liczony od dnia jej wpływu do sądu. Jeśli skarga zawiera braki formalne, to termin ten wydłuża się i liczony jest od dnia uzupełnienia. Sąd może odrzucić lub uwzględnić częściowo lub w całości Twoją skargę. 

złożenie skargi na czynności komornika krok po kroku

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.