Jak zawiesić działalność gospodarczą i co się wiąże z tą decyzją?

jak zwiesić działalność gospodarczą

Prowadzenie własnego biznesu w stale zmieniających się warunkach nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Jeżeli są to jedynie chwilowe zawirowania możesz wykorzystać udogodnienie, które oferuje polskie prawo i skorzystać z możliwości zawieszenia działalności. Najczęstszą przyczyną zawieszania działalności jest utrata płynności finansowej czy sezonowość danej działalności, ale także przewlekła choroba czy długotrwały wyjazd za granicę. Możliwość zawieszenia działalności niesie ze sobą pewne przywileje, ale obarczone jest także pewnymi konsekwencjami.

Jakie warunki musisz spełnić, żeby złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej to przerwa w jej funkcjonowaniu. Zawieszenia możesz dokonać tylko wtedy, kiedy nie zatrudniasz pracowników. Od 30 kwietnia 2018 roku została wprowadzona możliwość bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej w CEIDG. Wcześniejsze przepisy mówiły jedynie o 24 miesięcznym okresie, po którym następowało automatyczne zamknięcie działalności. Wciąż pozostaje minimalny termin długości zawieszenia, który wynosi 30 dni. Spółki, które zarejestrowane są w KRS nadal obowiązuje limit co do długości okresu zawieszenia działalności i wynosi on 24 miesiące.

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć z dowolnego powodu. Niezależnie od tego czy jest to przejściowy problem z płynnością finansową czy przyczyny osobiste. Działalność możesz zawieszać dowolną ilość razy, jednak każdorazowo musisz pamiętać o minimalnym okresie zawieszenia, który wynosi 30 dni. 

Warto wiedzieć, że wniosek o zawieszenie działalności może być także złożony na czas określony. Jeżeli we wniosku wskażesz datę wznowienia działalności, zostanie ona automatycznie wznowiona we wskazanym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Jeżeli nie zdecydujesz się na podanie daty wznowienia będzie ona zawieszona bezterminowo, do momentu aż wznowisz działalność lub ją zlikwidujesz.

zawieszenie działalności gospodarczej, jak dokonać

Jeżeli chodzi o datę zawieszenia działalności, którą musisz zawrzeć we wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to nie musi pokrywać się ona z datą wniosku. Możesz podać dowolną, wcześniejszą lub późniejszą datę.

Co w przypadku kiedy planujesz zawiesić działalność, a zatrudniasz pracowników?

Jednym z podstawowych warunków zawieszenia działalności jest właśnie brak zatrudnionych pracowników. Oznacza to, że przed złożeniem stosownego wniosku o zawieszenie działalności musisz rozwiązać wszystkie umowy o pracę, które posiadasz. Nie musisz natomiast rozwiązywać umów zleceń ani umów o dzieło.

W przypadku, kiedy zatrudniasz większą ilość pracowników i planujesz zwolnienia grupowe, musisz powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy i podać przyczynę takich zwolnień.

Działalność gospodarcza może zostać zawieszona także wtedy, kiedy pracownicy przebywają na urlopie: macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim, ale tylko wtedy kiedy nie łączą go z wykonywaniem pracy. 

Po zwolnieniu pracowników masz obowiązek wyrejestrować ich z ubezpieczeń w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy.

Skutki zawieszenia działalności

Przedsiębiorcy dokonują najczęściej zawieszenia działalności ze względu na możliwość wykorzystania w tym czasie ulg finansowych i podatkowych. Podczas okresu zawieszenia działalności nie musisz także składać pliku JPK_V7.

Jednak należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych obowiązuje jedynie dla pełnych okresów rozliczeniowych (miesiąc lub kwartał). Oznacza to, że jeżeli działalność została zawieszona w trakcie danego okresu, to za ten okres jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji.

Jeżeli korzystasz z ulgi na start i w trakcie jej trwania zawieszasz działalność to okres zawieszenia wlicza się do okresu trwania ulgi, gdyż trwa ona 6 miesięcy i jest to okres nieprzerywalny.

Zawieszenie działalności a ZUS

Podczas zawieszenia działalności zostajesz także wyrejestrowany z ZUS, co oznacza, że nie musisz płacić w tym okresie składek. Oznacza to mniejsze zobowiązania finansowe, ale jednocześnie brak ubezpieczenia. Po okresie 30 dni od opłacenia ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne automatycznie tracisz prawo do świadczeń zdrowotnych. Okres, w którym działalność jest zawieszona nie wlicza się do lat pracy, które mają wpływ na późniejszą emeryturę. 

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Aby zawiesić działalność gospodarczą musisz złożyć wniosek CEIDG-1 (ten sam wniosek co w przypadku zakładania działalności) na jeden z kilku sposobów:

 • on-line poprzez system CEIDG. W takim przypadku konieczne jest potwierdzenie tożsamości za pomocą: podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Istnieje możliwość wysłania wniosku bez podpisu, jednak wtedy konieczna jest wizyta w urzędzie w ciągu 7 dni w celu podpisania wniosku. 
 • w urzędzie miasta lub gminy – osobiście lub za pomocą listy poleconego. W przypadku wysłania wniosku za pomocą listu poleconego konieczne jest zawarcie osobistego podpisu, który potwierdza notariusz.
 • przez pełnomocnika 

Zawieszenie działalności krok po kroku

Wypełnij wniosek CEIDG-1

Aby wypełnić formularz drogą elektroniczną należy wejść na stronę biznes.gov.pl i wybrać usługę „zmień dane w CEIDG”. W kolejnym kroku system przekieruje Cię do logowania na profil zaufany. Po zalogowaniu wystarczy wybrać opcję „chcę zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej” i podać odpowiednie daty. 

W przypadku tradycyjnego wniosku CEIDG-1 należy w polu 01 Rodzaj wniosku zaznaczyć okienko z numerem 3 – wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Aby wniosek był prawidłowo wypełniony należy jeszcze podać PESEL, NIP oraz REGON a także dane właściciela: imię, nazwisko, data urodzenia w rubryce 03 – dane wnioskodawcy. Pozostałych danych nie trzeba uzupełniać. Konieczne jest natomiast wypełnienie rubryk: 04,05 oraz 06,07, w których musisz podać adres zamieszkania, zameldowania oraz pełną i skróconą nazwę firmy. Następnie konieczne jest wypełnienie pola 10 odnoszącego się do adresu siedziby firmy oraz pola 17, które dotyczy informacji o naczelnikach urzędu skarbowego.

Informację o zawieszeniu działalności należy zaznaczyć w rubryce 14 gdzie wpisujesz odpowiednie daty.

Weryfikacja wniosku przez urząd

Wnioski, które składane są przez system CEIDG, są automatycznie analizowane przez system i w przypadku kiedy zawierają błędy takie jak np. brak niezbędnych danych, zostaniesz o tym powiadomiony automatycznie. Jeżeli natomiast został on złożony w urzędzie miasta i zawiera błędy to urząd może wezwać Cię do ich skorygowania w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W przypadku braku poprawy w tym terminie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Zawieszenie działalności

Po sprawdzeniu poprawności wniosku zostanie ona zawieszona, a termin zawieszenia rozpoczyna się od daty podanej przez Ciebie we wniosku. Wniosek ten jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi zgłaszać faktu zawieszenia działalności w tych urzędach osobiście.

zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

Co przedsiębiorca może robić podczas zawieszenia działalności?

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców podczas trwania okresu zawieszenia działalności masz prawo:

 • przyjmować należności, które powstały przed okresem zawieszenia
 • osiągać przychody finansowe, jeżeli dotyczą one czynności sprzed zawieszenia
 • zbywać środki trwałe, wyposażenie
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

Podczas zawieszenia działalności masz obowiązek

 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych oraz administracyjnych, które związane są z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem
 • uczestniczyć w kontrolach
 • stosować się do obowiązków określonych przepisami
 • prowadzić księgowość
 • składać coroczne sprawozdania finansowe

Podczas zawieszenia działalności nie możesz…

Podstawowym ograniczeniem jest możliwość wykonywania działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów. Jednak nie jest to jedyne ograniczenie, jakie niesie za sobą wpis o zawieszenie działalności. W całym okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych. 

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.